Gå til hoved-indhold

Meddelelser

Eftergivelse af vandspild

Det er i visse situationer muligt at ansøge om at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om et brud på en skjult installation, og vandværket kan kræve, at det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 kubikmeter og det anslåede årlige normalforbrug (for eksempel beregnet ud fra de seneste 3 års forbrug).

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skabelonen på denne side som dokumentation/regnskabsbilag til SKAT.

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at der er tale om en skjult installation, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Selv om betingelserne for eftergivelse er opfyldt er det i alle tilfælde op til vandværket at afgøre om der skal eftergives.

Hvis der eftergives er det et krav at både vandafgift og kubikmeterpris jf. takstbladet eftergives.

Generalforsamling 28.02.2024

På den afholdte generalforsamling var alle valg genvalg. Betyrelsen består således fortsat af:

Lars Pedersen formand, Jan Mølbæk næstformand, Aksel Muurmann Henriksen kasserer samt Jørn Chr. Simonsen og Peder Høeg.

Generalforsamling 28.02.2024 kl. 19.30 i Malvinas Hus

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag 28.02.2024 kl. 19.30 i Malvinas Hus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår: Jan Mølbæk og Jørn Chr. Simonsen
Suppleanter: Jan Kviesgaard Thomsen og Palle Ulriksen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Flemming Hansen.
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.
PS.: Bestyrelsen består i dag af: Lars Pedersen, Peder Høeg, Jan Mølbæk, Jørn Chr. Simonsen og Aksel Henriksen.

Degnelodden brud

Andreas på Degnelodden 10 har gjort os opmærksom på, at vi har et brud ved indføringen på grunden. (Tak for det Andreas!)
Det er formentlig tæring af ledningen hvor stophanen er monteret. Asferg VVS og Purhus Entreprenørforretning går i gang med at udbedre skaden på tirsdag den 12/9.
Vi ved endnu ikke hvor omfattende arbejdet bliver, men det kan blive nødvendigt at lukke kortvarigt for Degnelodden. Nr. 12 gå fri. De får vand oppe fra stien.
Opdatering følger, når vi ved mere om forløbet.

Lukket 23/8 2023 i Frejasvej området

Meddelelsen er oprettet den 00:00 22-08-2023
Vi lukker for vandet i morgen onsdag 23. august 2023 i et større område omkring Frejasvej. Der er lukket fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Det berørte område er: Frejasvej ned til nr. 40, Ydunsvej, Odinsvej, Thorsvej, Lokesvej, Bragesvej, Trekanten, Stationsvej 11A og Blichersvej 23 og 25.
Vi har et brud omkring Frejasvej 34 og 36. Det betyder at en gammel jernledning under Frejasvej skal udskiftes. Vi har nu fået gravetilladelse fra Randers Kommune til at skære en rende i asfalten og lægge en ny ledning under vejen. Indføringerne ind til nr. 34 og 36 udskiftes og der opsættes målerbrønde. Det var desværre ikke muligt at skyde en ny ledning under vejen uden at grave. Området er gennemvædet af vand fra bruddet.
Der bliver etablere omkørsel ad Lokesvej og Bragesvej medens arbejdet står på.
Tip: Dit vand kan kortvarigt være misfarvet efter lukningen. Det er ikke skadeligt, lad blot vandet løbe, til det igen er klart.

Aflysning af dagens arbejde

AFLYSNING af det planlagte arbejde med at skyde en ny ledning under Frejasvej. Det er desværre ikke muligt at udføre arbejdet fordi jorden er helt opblødt af vand. Det bliver nok nødvendigt at grave en rende i stedet. Tilladelse til dette skal først indhentes. Ukendt tidshorisont

Frejasvej områder 10.08.2023 lukket fra kl. 10.00 til kl. 14.00

Vi lukker for vandet torsdag 10. august 2023 i et større område omkring Frejasvej. Der er lukket fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Det berørte område er: Frejasvej ned til nr. 40, Ydunsvej, Odinsvej, Thorsvej, Lokesvej, Bragesvej, Trekanten, Stationsvej 11A og Blichersvej 23 og 25.
Vi har et brud omkring Frejasvej 34 og 36. Det betyder at en gammel jernledning under Frejasvej skal udskiftes. Vi skyder en ny ledning under vejen og udskifter indføringerne ind til nr. 34 og 36.
Tip: Dit vand kan kortvarigt være misfarvet efter lukningen. Det er ikke skadeligt, lad blot vandet løbe, til det igen er klart.

Generalforsamling 28.02.2023

På den afholdte generalforsamling er Erik Backhausen udtrådt efter mere end 50 år i bestyrelsen. I stedet er indvalgt Lars Pedersen. Bestyrelsen består herefter af:
Formand Lars Pedersen, Søren Quistsvej 13 - mobil nr. 20581970,
Næstformand Jan Mølbæk, Højvangen 18,
Jørn Christian Simonsen, Mejerivej 1a,
Peder Høeg, Hastrupvej 8,
Kasserer Aksel Muurmann Henriksen - mobil 23433129.

Årlig aflæsning af alle vandmålerne

Jeg aflæser vandmålere onsdag 28. december 2022. Aflæsningen foregår fra bil med antenne på taget. Antennen opfanger signalet fra måleren og tallene opsamles på en lille PC. I nogle tilfælde er det nødvendigt at køre tæt på måleren eller holde stille, indtil signal er registreret.
Husk at meddele nyt mobilnummer til vandværkets advarselssystemet. Send blot en SMS til 23 43 31 29. Eller skriv til info@spentrupvand.dk. Så retter jeg i systemet.
Venlig hilsen og godt nytår /Aksel

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag 28.02.2023 kl. 19.30 i Malvinas Hus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelses beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår: Erik Backhausen, Peder Høeg og Aksel Muurmann Henriksen
Suppleanter: Lars Pedersen og Jan Kviesgaard Thomsen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Flemming Hansen.
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.

Brud på Venbendvej

6/12 2022 Vi lukker for vandet i dag kl. 08.15 pga større brud på Vedbendvej. Berørt er Rosenvej, Skelvej, Vedbendvej, Myrtevej, Liljevej, Kaktusvej, Bregnevej.

Lokesvej 6/12 2022 periodevis lukket. Udskiftning af indføring til nr. 5 og 7

Der er periodevis lukket for vandet på Lokesvej tirsdag 6/12 2022 pga. udskiftning af indføring til nr. 5 og 7. Berører kun Lokesvej.

Brud Hans Mikkelsvej 8 og 10

Hans Mikkelsvej: Der er lukket for vandet i en periode onsdag 2/11 2022 mellem kl. 08.00 til 14.00.
Der er konstateret et brud på vandledningen ind til nr. 8 på Hans Mikkelsvej. Det betyder, at vi er nødt til at udskifte indføringen både til nr. 8 og til nr. 10. Ledningen ind til grundene er ført over vejen i en plastledning og delt i et T. Dette T-stykke i jern er typisk tæret og skal skiftes. Fra stophanen er ledningen igen udført i plast.
Vi lukker for vandet alene til Hans Mikkelsvej. Det bliver i en periode mellem kl. 08.00 – 14.00 onsdag 2/11 2022.
Når der åbnes for vandet igen efter en afbrydelse, kan det første vand, der kommer ud, være lidt misfarvet og grumset. Dette er ufarligt og forsvinder ved brug af vandet.
Lad vandet løbe i et par minutter, så der kommer frisk vand i ledningen ind til huset.

Nye vandanalyser

Vi har lige modtaget resultatet af vores seneste vandanalyser udtaget 22.09.2022. Resultaterne fra de 2 vandprøver fra henholdsvis afgang vandværket og Mariagervej 425 er uden bemærkninger. Der er undersøgt for 52 pesticider og diverse PFAS-forbindelser og intet fundet.
Hårdheden er målet til 9,3 – middelhårdt.
De fulde vandanalyser ligger her på hjemmesiden.

PFAS

PFAS-forurening – IKKE HOS OS.
Der skrives for øjeblikket meget om PFAS i medierne med TV2 helt i front.
Det har siden 2015 været et lovkrav at teste for PFAS, og grænseværdien blev skærpet per 1. januar 2022. Den er nu på to nanogram per liter vand for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.
Her er resultatet af vores vandanalyse fra september 2021. Resultatet <0,001 betyder at stoffet ikke er målbart i vores vand.
Komponent Resultat Enhed
PFBA (Perfluorbutansyre) <0.001 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) <0.001 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.001 µg/l
PFHxA (Perfluorhexansyre) <0.001 µg/l
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) <0.001 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) <0.001 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) <0.001 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) <0.001 µg/l
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.001 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) <0.001 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) <0.001 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) <0.001 µg/l
Sum PFAS # µg/l

Alting stiger, men ikke prisen på vand. Den nedsættes i 2021 og 2022

Årsopgørelserne for 2021 med de reducerede priser er på vej ud og vil fremgå af betalingsoversigten for marts måned 2022.
Bestyrelsen i vandværket har besluttet at nedsætte prisen med kr. 1,00 fra kr. 6,00 til kr. 5,00 excl. moms. Mange forbrugere skal derfor have penge retur for 2021. Årsagen til nedsættelsen af prisen er mindre aktivitet i 2021 end budgetteret.
Den reducerede pris fortsætter i 2022 på trods af de stærkt stigende elpriser.

Munkestien

Munkestien: Arbejdet med udbedring af brud ud for nr. 9 og 11 på Munkestien fortsætter i dag mandag 24.01.2022. Der er derfor lukket for vandet i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 13.00.
Vandet kan være misfarvet, når der åbnes igen. Lad vandet løbe indtil det igen er klart.
Berører alene Munkestien.

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag 22.02.2022 kl. 19.30 i Malvinas Hus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelses beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår: Jørn Simonsen og Jan Mølbæk
Suppleanter: Lars Pedersen og Jan Kviesgaard Thomsen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Flemming Hansen.
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling 10. november 2021

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 10. november 2021 kl. 19.30 i Malvinas Hus.
Eneste punkt på dagsordenen er valg af 1 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
På den ordinære generalforsamling 21. september 2021 fik Nicolaj Sørensen og Erik Backhausen hver 8 stemmer efter omvalg.

Udskudt ordinær generalforsamling afholdes 21.09.2021 kl.19.30 i Malvinas Hus

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag 21.09.2021 kl. 19.30 i Malvinas Hus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelses beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår: Peder Høeg, Niels Højgaard og Erik Backhausen
Suppleanter: Lars Pedersen og Jan K. Thomsen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Flemming Hansen
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.

Ny indkørsel

Det er forår, og mange er gået i gang eller planlægger at gå i gang med at lægge nye fliser i indkørsler. I den forbindelse er det en god ide at kontakte vandværket, hvis du er i tvivl om, hvor din stophane er placeret eller om indføringen eventuelt skal skiftes før den nye belægning lægges. I mange af husene fra 60erne og 70erne er der brugt jernrør det sidste stykke ind til stophanen. Stykket med jernrør nedbrydes og bliver utæt. Vandværket har skiftet mange af disse jernrør ud med plast, men der mangler stadig mange. Så kontakt os, så ser vi sammen på det.

Vandspild rørskade

Eftergivelse af vandspild
Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild.
Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.
Det skal være tale om en privat bolig
Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 og det anslåede aårlige forbrug.
Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til SKAT.
Vandværket skal blandt andet skrive under på, at det er vi er enige i, at der er tale om en skjult lækage, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Manglende vand til morgen 09-02-2021

Nattens – eller rettere – morgenens mysterium er løst. I forbindelse med arbejdet for at lokalisere vores ledningsbrud i Blichersvej området, lukkede smeden for forbindelsen over til Vestparken og Rønneparken. Områderne forsynes også fra en ledning, som kommer via Peter Skyttesvej. Ved en tidligere lejlighed er hovedhanen på hjørnet af Peter Skyttesvej og Sorte Madsvej blevet lukket – og desværre ikke åbnet igen. Derfor ingen vand i dele af Vestparken, Rønneparken, Valhalsvej, Midgårdsvej, Munkestien m.m.
Der er nu igen åbnet for denne hovedhane. Vi beklager meget den ulejlighed det har forvoldt.
PS.: Vi kom heldigvis et skridt videre med indsnævringen af området med ledningsbruddet.

Tab på ledningsnettet

HJÆLP vores fælles vandværk.
Vi har igen et forholdsvist stort vandtab på ledningsnettet. Beregnet ca. 2 m3 i timen. Prøv alle at holde øje med våde pletter i indkørsler, på fortove eller i vejkanterne. 2 m3 er dog en sjat og burde kunne ses medmindre bruddet er tæt på f.eks. en utæt kloak eller hvis det regner som i dag.
Ring til formanden Erik på 24645875, kasserer Aksel på 23433129 eller Flemming på 40560541 hvis I ser noget, så kommer vi og kigger på det.
 

Der er lukket for vandet på Dyssehøjvej og Lindevej

Vi lukker for vandet i morgen fredag 22.01.2021 kl. 09.00. Forvent at der er lukket i ca. 3 timer.
Årsag: Tilkobling at den nye og større ledning ud ad Dyssehøjvej.
Det berørte område er Dyssehøjvej og Lindevej.
Da der arbejdes med rørene, vil der forekomme misfarvning af vandet. Lad vandet løbe til det igen er klart.

Udsat pga Corona restriktionerne: Generalforsamling afholdes tirsdag 23.02.2021 kl. 19.30

Udsat pga. Corona restriktionerne: Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag 23.02.2021 kl. 19.30 i Malvinas Hus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelses beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår: Peder Høeg, Niels Højgaard og Erik Backhausen
Suppleanter: Lars Pedersen og Jan K. Thomsen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Flemming Hansen
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.

Ny ledning på Dyssehøjvej

Ledningen på Dyssehøjvej fra udkanten af byen og op til Dyssehøjgård er desværre blevet for lille efter udbygningen af svinestalden. Vi går derfor i gang med at lægge en større ledning på dette stykke. Arbejdet forventes at starte i morgen 15.12.2020. Det vil kun berøre Dyssehøjgård samt de yderste ejendomme, idet der er monteret en hoved stophane hvor arbejdet starter.

Generalforsamling tirsdag 23.02.2021 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag 23.02.2021 kl. 19.30 i Malvinas Hus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelses beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår: Peder Høeg, Niels Højgaard og Erik Backhausen
Suppleanter: Lars Pedersen og Jan K. Thomsen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Flemming Hansen
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.

Generalforsamling mandag 24.02.2020 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling afholdes mandag 24.02.2020 kl. 19.30 i Malvinas Hus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelses beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Jørn Simonsen og Jan Mølbæk
Suppleanter: Lars Pedersen og Jan Thomsen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Lisbeth Christensen
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.